طراحی مدار های هیدرولیک و پنوماتیکمدار ساده هیدرولیک ؛شامل یک عملگر (جک – سیلندر)

مشاهده

مایعات تقریبا تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است

مشاهده